DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG KHUYẾN MÃI HOÀN TRẢ TIỀN THUA CƯỢC TẠI CASINO

83

Kết quả chương trình khuyến mãi “HOÀN TRẢ TIỀN THUA CƯỢC TẠI CASINO”

Thông tin khuyến mãi:

  • Sản phẩm: Casino trực tuyến.
  • Thời gian: 01/07/2019 – 15/07/2019 (GMT+8).
  • Số lượng thành viên tham gia: 1750.
  • Số lượng thành viên trúng thưởng: 288.

Danh sách thành viên trúng thưởng:

STT Tên đăng nhập Giải thưởng
1 qu*e*na 1,500 VND
2 x*e*ww 1,500 VND
3 nh*a*i 1,500 VND
4 j*o*39 1,500 VND
5 g*i*f9 1,500 VND
6 nh*y*j7 1,500 VND
7 s*i*h 1,500 VND
8 gh*a*3c 1,500 VND
9 t*i*sd 1,500 VND
10 v*i*dy 1,500 VND
11 r*o*rp 1,500 VND
12 b*e*c7 500 VND
13 gh*y*22 500 VND
14 w*a*6r 500 VND
15 j*i* 500 VND
16 ng*i*41 500 VND
17 m*o*c2 500 VND
18 x*e*5s 500 VND
19 ph*a*bg 500 VND
20 ph*i*kl 500 VND
21 s*a*mm 500 VND
22 v*a* 500 VND
23 r*u*6r 500 VND
24 c*i*g7 500 VND
25 q*a*p6 500 VND
26 ng*e*44 500 VND
27 j*o* 500 VND
28 q*u*py 500 VND
29 r*e*8y 500 VND
30 p*i*ej 500 VND
31 qu*o*l5 500 VND
32 gh*a*c 500 VND
33 k*u*0c 500 VND
34 j*o*8m 500 VND
35 x*y*ko 500 VND
36 j*u*r 500 VND
37 j*y*y 500 VND
38 g*i*g*e 500 VND
39 P*a*n*u*h*n*9* 500 VND
40 T*m*u*9*9 500 VND
41 gh*a* 500 VND
42 s*y*2 500 VND
43 s*o*2n 500 VND
44 ng*a* 500 VND
45 gh*u* 500 VND
46 ph*y*pp 500 VND
47 j*y*1 500 VND
48 k*u*af 500 VND
49 ng*a*p 500 VND
50 nh*i*8 500 VND
51 v*i*b5 500 VND
52 c*o*7 500 VND
53 qu*o*9n 500 VND
54 x*o*kz 500 VND
55 n*y*9y 500 VND
56 tr*u*33 500 VND
57 r*u* 500 VND
58 n*u*s3 500 VND
59 b*e*tq 500 VND
60 j*a*86 500 VND
61 j*a*j 500 VND
62 g*e*x 500 VND
63 q*u* 500 VND
64 n*i*8z 500 VND
65 x*y*t8 500 VND
66 v*i*t 500 VND
67 n*e*or 500 VND
68 s*o*wz 500 VND
69 n*a*7p 500 VND
70 qu*e* 500 VND
71 tr*y* 500 VND
72 s*y*5b 500 VND
73 gh*y*3e 500 VND
74 g*i*4g 500 VND
75 qu*i* 500 VND
76 j*o*ca 500 VND
77 q*a*hf 500 VND
78 r*y* 100 VND
79 j*o*mu 100 VND
80 tr*y*4v 100 VND
81 j*a* 100 VND
82 gh*e*1 100 VND
83 v*a*1m 100 VND
84 j*a*im 100 VND
85 m*o* 100 VND
86 r*y*80 100 VND
87 m*y*0w 100 VND
88 g*a* 100 VND
89 l*a*01 100 VND
90 tr*a*y6 100 VND
91 tr*u*3q 100 VND
92 x*y*sk 100 VND
93 j*a*h2 100 VND
94 ph*a*ij 100 VND
95 s*e*be 100 VND
96 c*a*ne 100 VND
97 x*e*gt 100 VND
98 j*a*68 100 VND
99 s*y*6 100 VND
100 gh*i*l 100 VND
101 q*i*wy 100 VND
102 tr*e*z3 100 VND
103 m*y*gf 100 VND
104 q*i*jj 100 VND
105 v*a*c0 100 VND
106 s*u*o 100 VND
107 qu*o*d 100 VND
108 t*y*0t 100 VND
109 q*y*zs 100 VND
110 M*d*c*d*7 100 VND
111 nh*e*t2 100 VND
112 j*y* 100 VND
113 p*o*h 100 VND
114 x*y*fm 100 VND
115 x*u*wv 100 VND
116 q*e*e 100 VND
117 c*u*9s 100 VND
118 w*e*d8 100 VND
119 f*e* 100 VND
120 k*i*1p 100 VND
121 j*i*hf 100 VND
122 v*y*i 100 VND
123 v*a* 100 VND
124 j*a*d5 100 VND
125 w*u*9v 100 VND
126 p*i*f0 100 VND
127 v*o*kx 100 VND
128 p*o*0 100 VND
129 g*a*ba 100 VND
130 ph*a* 100 VND
131 j*u*hp 100 VND
132 v*o*l6 100 VND
133 tr*u*8l 100 VND
134 l*u*sg 100 VND
135 k*i*32 100 VND
136 r*y*uk 100 VND
137 n*o*2t 100 VND
138 k*y* 100 VND
139 ng*a*80 100 VND
140 r*o* 100 VND
141 j*y* 100 VND
142 g*a*u 100 VND
143 v*a*l8 100 VND
144 t*i*r4 100 VND
145 m*e*jz 100 VND
146 p*y*r9 100 VND
147 w*a*o1 100 VND
148 f*e* 100 VND
149 gh*o* 100 VND
150 x*o*lq 100 VND
151 nh*o*0o 100 VND
152 j*e*u4 100 VND
153 r*i*u 100 VND
154 gh*u* 100 VND
155 t*e*h5 100 VND
156 ph*y* 100 VND
157 tr*u*07 100 VND
158 k*i*fh 100 VND
159 n*i*20 100 VND
160 l*u*iq 100 VND
161 l*a*cy 100 VND
162 q*o*t 100 VND
163 b*i*5u 100 VND
164 b*i*i6 100 VND
165 m*a* 100 VND
166 b*y*o6 100 VND
167 f*e* 100 VND
168 p*a*d 100 VND
169 f*u*9d 100 VND
170 n*y*75 100 VND
171 ng*e*62 100 VND
172 m*i*9c 100 VND
173 j*u*ex 100 VND
174 ph*y*n 100 VND
175 r*e* 100 VND
176 ph*u* 100 VND
177 g*e*o3 100 VND
178 c*u*g 100 VND
179 n*a*w0 100 VND
180 ng*a*9 100 VND
181 ph*e*mp 100 VND
182 w*u*qe 100 VND
183 q*a* 100 VND
184 nh*i*wp 100 VND
185 w*u*d7 100 VND
186 g*a*7 100 VND
187 t*i* 100 VND
188 w*u* 100 VND
189 ng*a*xg 100 VND
190 j*i*lj 100 VND
191 r*u*aa 100 VND
192 x*a*mk 100 VND
193 g*a*4q 100 VND
194 ng*y*7 100 VND
195 c*o*ej 100 VND
196 x*a*c 100 VND
197 b*o*1g 100 VND
198 q*u*zm 100 VND
199 q*a*xk 100 VND
200 t*y*5c 100 VND
201 r*e* 100 VND
202 f*i*74 100 VND
203 n*u*28 100 VND
204 tr*u*uw 100 VND
205 s*y*58 100 VND
206 k*a* 100 VND
207 q*u* 100 VND
208 v*i*d 100 VND
209 qu*u*tb 100 VND
210 ng*e*kw 100 VND
211 ng*e*hq 100 VND
212 m*u*uo 100 VND
213 s*y*e 100 VND
214 j*u*s9 100 VND
215 gh*u* 100 VND
216 n*i*w 100 VND
217 j*e*b0 100 VND
218 v*e*o 100 VND
219 v*e*iz 100 VND
220 q*u*4v 100 VND
221 f*a*r7 100 VND
222 w*y*3n 100 VND
223 nh*y*6l 100 VND
224 c*i*0s 100 VND
225 s*u*2o 100 VND
226 p*y*g 100 VND
227 j*i*27 100 VND
228 t*o*0 100 VND
229 gh*i*ky 100 VND
230 k*e*w 100 VND
231 s*e*d5 100 VND
232 nh*u*a3 100 VND
233 tr*a*pl 100 VND
234 t*e*8m 100 VND
235 nh*e*lk 100 VND
236 gh*a*t8 100 VND
237 b*a* 100 VND
238 n*i*a 100 VND
239 b*o*6r 100 VND
240 m*u*6r 100 VND
241 w*e*0q 100 VND
242 t*e*1w 100 VND
243 w*a*ug 100 VND
244 w*i* 100 VND
245 m*i* 100 VND
246 v*y*ma 100 VND
247 j*y*ph 100 VND
248 t*e*x2 100 VND
249 s*a*5s 100 VND
250 c*e*p 100 VND
251 j*u* 100 VND
252 qu*i*wn 100 VND
253 qu*i*vn 100 VND
254 q*y* 100 VND
255 nh*e*n9 100 VND
256 s*e*yp 100 VND
257 s*o*fy 100 VND
258 r*o*o7 100 VND
259 q*a*vy 100 VND
260 g*o* 100 VND
261 n*a*a1 100 VND
262 v*e*7 100 VND
263 w*e*09 100 VND
264 c*e*lv 100 VND
265 b*o*io 100 VND
266 m*i*fs 100 VND
267 gh*a*a8 100 VND
268 f*u*9n 100 VND
269 t*a*3 100 VND
270 b*a*1 100 VND
271 r*a*9 100 VND
272 t*u* 100 VND
273 qu*e*4 100 VND
274 b*e* 100 VND
275 gh*a*sc 100 VND
276 qu*y* 100 VND
277 p*i*j4 100 VND
278 c*y*iv 100 VND
279 n*u*bq 100 VND
280 j*a*h 100 VND
281 k*y*5 100 VND
282 g*o*ma 100 VND
283 nh*i*7 100 VND
284 g*e*wa 100 VND
285 f*o*u6 100 VND
286 x*a*p3 100 VND
287 f*o*m 100 VND
288 qu*e*7t 100 VND

 

LƯU Ý KHI NHẬN THƯỞNG:

**Tiền thưởng đã được cập nhật vào tài khoản thành viên trúng thưởng khi danh sách được công bố.

**Nếu thành viên nằm trong danh sách trúng thưởng nhưng chưa nhận được giải thưởng vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ trực tuyến VN88.

**Thành viên chịu phí nạp thẻ cào.

Chúc mừng tất cả thành viên trúng thưởng, tất cả thành viên có thể tiếp tục tham gia chương trình khuyến mãi mới của VN88 tại đây.