DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG KHUYẾN MÃI CƯỢC CÀNG NHIỀU – THƯỞNG CÀNG TO

140

Kết quả chương trình khuyến mãi “CƯỢC CÀNG NHIỀU – THƯỞNG CÀNG TO”

Thông tin khuyến mãi:

  • Sản phẩm: Slots.
  • Thời gian: 01/07/2019 – 15/07/2019 (GMT+8).
  • Số lượng thành viên tham gia: 1428.
  • Số lượng thành viên trúng thưởng: 288.

Danh sách thành viên trúng thưởng:

STT Tên đăng nhập Giải thưởng
1 n*y*y5 3,000 VND
2 l*a*oa 3,000 VND
3 r*a*9a 3,000 VND
4 x*u*dc 3,000 VND
5 f*i*au 3,000 VND
6 ph*i*k2 3,000 VND
7 c*a* 3,000 VND
8 b*a*6 3,000 VND
9 s*u*gb 3,000 VND
10 t*i*44 3,000 VND
11 t*e*p3 3,000 VND
12 g*o*34 3,000 VND
13 q*a*op 3,000 VND
14 k*e*qh 2,000 VND
15 l*o*g3 2,000 VND
16 p*u*ju 2,000 VND
17 v*y*mp 2,000 VND
18 m*a*9n 2,000 VND
19 p*e*4 2,000 VND
20 t*o*e3 2,000 VND
21 j*o*h2 2,000 VND
22 p*y*51 1,200 VND
23 x*a*3 1,200 VND
24 tr*i*ei 1,200 VND
25 qu*i* 1,200 VND
26 s*u*p9 1,200 VND
27 l*d*5*2 1,200 VND
28 t*o*g*i*1* 1,200 VND
29 ng*a*x2 1,200 VND
30 s*u* 1,200 VND
31 c*u*lh 1,200 VND
32 p*u*8u 1,200 VND
33 nh*a*c 1,200 VND
34 qu*o*h 1,200 VND
35 g*e*aw 1,200 VND
36 p*i*cv 500 VND
37 m*i*gz 500 VND
38 g*a*fc 500 VND
39 r*i*t 500 VND
40 m*u*wq 500 VND
41 tr*y*9 500 VND
42 k*e*41 500 VND
43 f*o*hv 500 VND
44 c*e*ky 500 VND
45 qu*o*f1 500 VND
46 gh*o*vs 500 VND
47 m*o*0f 500 VND
48 gh*e*n 500 VND
49 l*i*dg 500 VND
50 t*y*03 500 VND
51 ng*i* 500 VND
52 f*a*98 500 VND
53 q*o*zh 500 VND
54 qu*o* 500 VND
55 b*o* 500 VND
56 nh*e*02 500 VND
57 r*i*y0 500 VND
58 tr*y*w8 500 VND
59 p*o* 500 VND
60 g*o*t 500 VND
61 tr*i*uj 500 VND
62 s*e*6p 500 VND
63 b*y*4o 500 VND
64 nh*y* 500 VND
65 l*i*wd 500 VND
66 ph*e*9 500 VND
67 c*y* 500 VND
68 x*o*bb 500 VND
69 t*i*eo 500 VND
70 ph*y* 500 VND
71 t*y*ah 500 VND
72 gh*e*pt 500 VND
73 m*y*z 500 VND
74 l*e*8l 500 VND
75 f*i*ko 500 VND
76 n*i*0j 500 VND
77 nh*a*k 500 VND
78 q*e*mm 500 VND
79 ng*u*32 500 VND
80 w*o*e7 500 VND
81 s*i* 500 VND
82 j*o* 500 VND
83 n*a*v 500 VND
84 x*o*5w 500 VND
85 s*a*ro 500 VND
86 x*a*41 500 VND
87 j*e*p 500 VND
88 j*y* 500 VND
89 s*i*1h 500 VND
90 w*i* 500 VND
91 w*a* 500 VND
92 ph*u*vp 500 VND
93 p*u*rk 500 VND
94 m*i*r 500 VND
95 f*i*jj 500 VND
96 l*e*1i 500 VND
97 c*y*v 500 VND
98 gh*i*z 500 VND
99 qu*e* 500 VND
100 q*a*wq 500 VND
101 k*i*cv 500 VND
102 b*e*3 500 VND
103 ng*y*6x 500 VND
104 l*a*7t 500 VND
105 f*a*f8 500 VND
106 j*a* 500 VND
107 v*e*29 500 VND
108 m*i*wn 500 VND
109 n*u*46 500 VND
110 v*e*hn 500 VND
111 tr*y*1i 500 VND
112 g*e* 500 VND
113 ph*y*sd 500 VND
114 c*i*tr 500 VND
115 tr*a*n6 500 VND
116 v*y*6 500 VND
117 w*y*g 500 VND
118 m*a*0 500 VND
119 gh*a*d8 500 VND
120 g*a*jp 500 VND
121 gh*y*tl 500 VND
122 c*u*0c 500 VND
123 f*i*4 500 VND
124 b*y*eu 500 VND
125 ph*o* 500 VND
126 w*a*w 500 VND
127 r*a*mj 500 VND
128 n*e*pg 500 VND
129 b*a*cr 500 VND
130 k*o*30 500 VND
131 c*u*iv 500 VND
132 b*a* 500 VND
133 n*e*87 500 VND
134 c*i*t 500 VND
135 k*y*l7 500 VND
136 qu*e*oj 500 VND
137 ng*y*v4 200 VND
138 g*u*sx 200 VND
139 nh*e*n4 200 VND
140 p*a*5d 200 VND
141 nh*i*hg 200 VND
142 j*o*e 200 VND
143 c*o*5 200 VND
144 s*e*4n 200 VND
145 s*y*r6 200 VND
146 nh*y* 200 VND
147 qu*i*s0 200 VND
148 s*a* 200 VND
149 nh*e*f3 200 VND
150 x*i*q 200 VND
151 nh*i*bv 200 VND
152 ph*o* 200 VND
153 q*e*o1 200 VND
154 c*o*7d 200 VND
155 n*i*zv 200 VND
156 t*o*8i 200 VND
157 h*n*d*n*a*c*a* 200 VND
158 nh*u*0h 200 VND
159 l*t*p*l 200 VND
160 ph*u* 200 VND
161 m*y*rk 200 VND
162 Y*u*m*k*9*7 200 VND
163 l*n*k*a*5*a 200 VND
164 V*v*h*h* 200 VND
165 w*y*q8 200 VND
166 j*a*c 200 VND
167 b*i*9p 200 VND
168 t*o*hb 200 VND
169 f*e*gk 200 VND
170 j*e*2m 200 VND
171 t*o* 200 VND
172 s*y*8k 200 VND
173 f*e*9l 200 VND
174 s*a*w 200 VND
175 tr*i*t2 200 VND
176 p*y*fg 200 VND
177 ng*y* 200 VND
178 s*o*9q 200 VND
179 l*i* 200 VND
180 g*y*83 200 VND
181 f*e*g6 200 VND
182 x*e* 200 VND
183 gh*i*y3 200 VND
184 x*o*gt 200 VND
185 ng*a*mc 200 VND
186 k*a*wc 200 VND
187 v*u*2q 200 VND
188 ng*y*i 200 VND
189 k*o*bs 200 VND
190 w*i*s3 200 VND
191 ph*y*o2 200 VND
192 ph*y*22 200 VND
193 b*u*rq 200 VND
194 k*a*3 200 VND
195 nh*e*lw 200 VND
196 x*u*9 200 VND
197 x*e* 200 VND
198 v*y*7q 200 VND
199 v*e*cu 200 VND
200 x*i*7x 200 VND
201 p*u*rb 200 VND
202 b*o*oi 200 VND
203 q*u*u6 200 VND
204 m*i*p0 200 VND
205 l*u*uq 200 VND
206 g*u*h 200 VND
207 v*a*oq 200 VND
208 t*y*mg 200 VND
209 v*a*g 200 VND
210 g*u*zz 200 VND
211 k*u*v4 200 VND
212 gh*u*lu 200 VND
213 tr*e*22 200 VND
214 l*u*9j 200 VND
215 g*i*71 200 VND
216 g*o*hl 200 VND
217 l*y*2k 200 VND
218 gh*e*oz 200 VND
219 nh*e*tv 200 VND
220 gh*e*2u 200 VND
221 b*e*7 200 VND
222 ng*y* 200 VND
223 w*i*lz 200 VND
224 tr*y*t 200 VND
225 ph*y*0t 200 VND
226 s*a*5 200 VND
227 f*o*y9 200 VND
228 p*e* 200 VND
229 f*i*ug 200 VND
230 t*u*9d 200 VND
231 c*e*kx 200 VND
232 g*a* 200 VND
233 q*i*7g 200 VND
234 qu*i* 200 VND
235 p*a*9y 200 VND
236 b*u*vc 200 VND
237 v*o*2 200 VND
238 m*e*f 200 VND
239 g*u*1s 200 VND
240 k*a*7e 200 VND
241 x*a*z2 200 VND
242 nh*u*n9 200 VND
243 w*o*nr 200 VND
244 w*y*m6 200 VND
245 q*u*39 200 VND
246 w*e*nd 200 VND
247 c*a*sm 200 VND
248 t*a* 200 VND
249 s*y* 200 VND
250 r*a*4y 200 VND
251 ph*i*pa 200 VND
252 k*o*4r 200 VND
253 v*y*3r 200 VND
254 s*e*c1 200 VND
255 r*i*pg 200 VND
256 qu*o*se 200 VND
257 p*a*d2 200 VND
258 ph*y*iz 200 VND
259 f*u*xy 200 VND
260 tr*a*i 200 VND
261 gh*y* 200 VND
262 nh*u*k 200 VND
263 n*o*p2 200 VND
264 n*y*ww 200 VND
265 s*i*dg 200 VND
266 s*o*2a 200 VND
267 f*u* 200 VND
268 m*u*oy 200 VND
269 b*i*cb 200 VND
270 w*a*1 200 VND
271 m*a*i8 200 VND
272 v*i*8e 200 VND
273 p*u*t 200 VND
274 m*y*ty 200 VND
275 x*o*o5 200 VND
276 f*i*cb 200 VND
277 tr*e*hi 200 VND
278 b*u*5i 200 VND
279 r*u* 200 VND
280 p*o*10 200 VND
281 k*i*5 200 VND
282 tr*a*67 200 VND
283 k*i*us 200 VND
284 g*u*a1 200 VND
285 tr*a*ry 200 VND
286 f*y*k3 200 VND
287 w*o* 200 VND
288 l*o* 200 VND

LƯU Ý KHI NHẬN THƯỞNG:

**Tiền thưởng đã được cập nhật vào tài khoản thành viên trúng thưởng khi danh sách được công bố.

**Nếu thành viên nằm trong danh sách trúng thưởng nhưng chưa nhận được giải thưởng vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ trực tuyến VN88.

**Thành viên chịu phí nạp thẻ cào.

Chúc mừng tất cả thành viên trúng thưởng, tất cả thành viên có thể tiếp tục tham gia chương trình khuyến mãi mới của VN88 tại đây.