DANH SÁCH ĐẠI LÝ TÍCH FTD – ĐỔI THƯỞNG

137

DANH SÁCH ĐẠI LÝ TÍCH FTD – ĐỔI THƯỞNG

Thông tin khuyến mãi:

  • Đại lý Tích FTD – Đổi Thưởng
  • Thời gian: 01/08/2019 – 31/08/2019 (GMT+8)
  • Số lượng đại lý tham gia: 1034
  • Số lượng đại lý trúng thưởng: 88

dai ly nhan qua

Danh sách đại lý trúng thưởng:

1v*y*sz*b*sz
2r*o*v*c*vd
3v*e*n*x*nk
4ph*i*4*m*4y
5f*o*7u*n*7u
6qu*o*9y*l*9y
7g*e*ir*t*ir
8j*y*g6*ng*g6
9x*a**g*mp
10j*a*zq*nh*zq
11g*a*d*j*di
12ph*i*j*k*jj
13ph*u*zx*gh*zx
14c*e**f*x4
15g*o*w4*r*w4
16v*o**tr*av
17n*e**v*in
18ph*o*h*s*h1
19r*y**w*1o
20ph*a*9f*q*9f
21q*y**qu*9t
22q*y*br*p*br
23qu*u**ph*j9
24p*a*4s**4s
25q*o*1**1u
26f*i*5**5l
27p*i*ag**ag
28m*y***zf
29p*a***ju
30g*e*86**86
31tr*u*4**4w
32n*y*7**75
33ng*o*o8**o8
34t*u***6b
35v*a*94**94
36r*y***bi
37ng*a*di**di
38g*o*6o**6o
39k*a*ix**ix
40q*u*3a**3a
41j*u*e0**e0
42j*y*d1**d1
43q*a***c2
44j*a*40**40
45p*o*zj**zj
46r*e*47**47
47l*e*k**k5
48k*u***yx
49c*a*s4**s4
50v*y*sb**sb
51n*i*tp**tp
52ng*u*t9**t9
53c*u***dw
54gh*o*so**so
55f*o*h**h6
56k*i*f**f1
57j*e*yi**yi
58p*i*ga**ga
59v*y*fr**fr
60q*y*l1**l1
61b*i*f6**f6
62l*e***v5
63ph*i*yc**yc
64g*y***g6
65f*a*lh**lh
66w*o*6**6x
67qu*y*ru**ru
68q*i*2o**2o
69x*y***r8
70ng*o*o**oa
71n*y*t**t5
72m*a*7q**7q
73ng*i*vh**vh
74ng*u***8i
75v*i*wj**wj
76f*i*bf**bf
77v*y*ub**ub
78v*i***05
79x*o*k**ku
80tr*e*s0**s0
81l*i*84**84
82gh*a*f5**f5
83p*i***cj
84x*a*f**f6
85b*e*3**38
86s*y*d3**d3
87b*i*n2**n2
88n*o*yv**yv

LƯU Ý

**Tiền thưởng đã được cập nhật vào tài khoản đại lý trúng thưởng khi danh sách được công bố.

**Nếu đại lý nằm trong danh sách trúng thưởng nhưng chưa nhận được giải thưởng vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ đại lý VN88.

Chúc mừng tất cả đại lý trúng thưởng, đại lý có thể tiếp tục tham gia chương trình khuyến mãi mới của VN88 tại đây.